Pravilnik o nagradnih igrah

1. člen
Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje STOPAR DESIGN, d.o.o. (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka/Instagrama in ni povezana z njima kot podjetjem.
Vse informacije, ki so posredovane s strani uporabnika prejme organizator nagradne igre.

2. člen
Sodelovanje v nagradnih igrah

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci STOPAR DESIGN, d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

3. člen
Žrebanje ter podelitev nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan, ki je/bo določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja.
Žrebanje vedno poteka računalniško in zanj skrbi IT oddelek. V kolikor računalnik izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v drugem členu, sme organizator žreb ponoviti. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat. V primeru, da je nagrada v obliki DARILNEGA BONA (DARILNI BON) veljajo sledeča določila:
  1. darilni bon velja 12 mesecev od dneva izdaje. Veljavnost je vedno navedena na darilnem bonu
  2. darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino, prav tako ne vračamo denarja pri nakupih v zneskih, ki so nižji kot vrednost bona
  3. pri nakupih, ki presegajo vrednost bona, je potrebno razliko doplačati
  4. v primeru, da darilni bon ni več veljaven, kupec ni upravičen do povračila za neuporabljen darilni bon
  5. darilni bon NI prenosljiv
  6. ob uporabi darilnega bona morate predložiti originalni darilni bon z žigom in podpisom organizatorja (fotokopije ali preslikave darilnega bona niso veljavne)
  7. darilni bon velja izključno za nakup blaga, ki je naveden na darilnem bonu
4. člen
Pravila nagradne igre
Datum začetka ter trajanje nagradne igre je/bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka in velja za posamezno nagradno igro (v primeru, da jih je/bo več).
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook profilu ter dodatna določila, v kolikor so le ta objavljena.
Udeleženec, ki je izžreban za nagrajenca s prevzemom nagrade podaja soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih ali digitalnih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

5. člen
Varovanje osebnih podatkov

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in sicer za obdelavo vseh njegovih osebnih podatkov, ki so bili za potrebe nagradne igre posredovane organizatorju. Udeleženec soglaša, da organizator nagradne igre lahko hrani vse podatke, pridobljene s strani udeleženca, ter jih obdeluje oziroma uporablja za namene izvajanja nagradnega izziva in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah) vse do preklica.

Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se s strani organizatorja nagradne igre njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na sedež organizatorja nagradne igre. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

6. člen
Plačilo davkov
Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR.
Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

7.člen
Končne določbe

Udeleženci nagradne igre hkrati s pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook/Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook/Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook/Instagram profilu.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@stopar.org
Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@stopar.org

Štore, dne 1. 8. 2019
STOPAR DESIGN, d.o.o.
0
Prijava / Registracija