Splošni pogoji poslovanja

O spletni trgovini

Podjetje STOPAR DESIGN, d.o.o. v nadaljevanju (ponudnik) je lastnik in upravljalec spletne trgovine.
 

Funkcionalnost in delovanje

 

Plačilo, prevzem in način dostave

 

Cene artiklov

Cene so določene in izražene v evrih. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi, barve, mere, pozicije ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen v kolikor naročnik ne omogoči izvedbe pričetka del (to je ne omogoči izvedbe fine meritve in izvede plačila najmanj 60 % zneska iz ponudbe po fini izmeri ali izroči bančne garancije ali pisno potrdi zadnje verzije ponudbe po fini izmeri) v roku 3 mesecev od prvega predplačila. 
Popusti se ne seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov.
Cene na enoto ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV je izračunan in prikazan posebej.
Splošna stopnja DDV je 22 %, za stanovanjsko gradnjo pa 9,5 % (stanovanjska gradnja je prodaja in vgradnja stavbnega pohištva v stanovanjski objekt naročnika - nezavezanca; naročnik mora te podatke posredovati podjetju).

Izjava, ki velja za 9,5 odstotni DDV: »Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov, ki so del socialne politike, kar pomeni, da je moje stanovanje manjše od 120 m2 oziroma ima moja stanovanjska hiša manj uporabne površine kot 250 m2. naročeno stavbno pohištvo bo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5-odstoten, ker bo vgradnjo opravilo podjetje (ZDDV Pravilnik o DDV – Ur. l. 89/98 – 25. člen, 10 točka, 45/99 – 18. člen, 59/99 – 1. točka).«

Naročnik poravna dolžni znesek na transakcijski račun podjetja oziroma z gotovinskim ali kartičnim plačilom neposredno v salonu podjetja na naslovu Šmartinska cesta 152, Hala 2, SI-1000 Ljubljana. Predstavniki, posredniki, monterji in dostavljavci blaga niso pooblaščeni za sprejemanje plačil, razen, če so zato izrecno pisno pooblaščeni s strani direktorja podjetja in razpolagajo z izpisanim obrazcem blagajniškega prejemka, ki je opremljen z žigom podjetja in podpisan s strani pooblaščene osebe podjetja.

Naročnik ima pravico do zavrnitve računa (fakture) v roku osmih (8) dni po njegovem prejemu. V nasprotnem primeru podjetje razume, da je naročnik račun (fakturo) v celoti sprejel in zavrnitve ne upošteva.

V primeru zamude naročnika s plačilom, ki ni posledica višje sile, ima podjetje pravico zahtevati zamudne obresti skladno z zakonom. V trenutku, ko pride naročnik v zamudo, preide nanj celotna nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari.
V primeru neplačila oziroma neizpolnitve naročnikovih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico na blagu tudi po njegovi izročitvi naročniku, dokler naročnik ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti.

Skladno s prejšnjim odstavkom si podjetje v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude s plačili, pridrži pravico vzeti blago nazaj (nevgrajeni elementi v celoti, za vgrajene elemente – krila), ne da bi s tem samo kršilo pogodbene obveznosti. Naročnik dovoljuje podjetju neoviran dostop do teh elementov in njihov odvoz. V primeru, da podjetje naročniku blago odvzame, lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Po odvzemu blaga je podjetje upravičeno unovčiti njegovo vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa je podjetju dolžan povrniti naročnik.

V primeru vgradnje elementov za katere kupnina ni poravnana, si podjetje pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel naročnik od teh stvari. Podjetje s tem ne krši pogodbenih obveznosti, naročnik pa se odpoveduje morebitnim zahtevkom iz tega naslova.

Vračilo blaga, pravica do odstopa kupca od nakupa - pogodbe

 

Odstop ponudnika od naročila - pogodbe

 

Varnost

Podjetje STOPAR DESIGN uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Varstvo in zasebnost podatkov

Ponudnik  ne odgovarja za vnešene podatke uporabnikov, ki naročajo artikle

Vsi pridobljeni podatki z naslova naročila artiklov, se bodo uporabljali izključno za medsebojno komunikacijo (ponudnik - uporabnik) in evidenco ponudnika in ne bodo posredovani tretjim osebam. Ponudnik si pridržuje pravico, do pošiljanja novosti na uporabnikov e-naslov. Uporabnik se lahko odjavi od prejemanja novosti kadarkoli.

Zavezujemo se varovati vaše podatke v skladu z Zakonom o varstvo (ZVOP-1-UPB1).

Uveljavljanje stvarnih napak

 

Garancija

 

Omejitev odgovornosti

Čeprav je podjetje STOPAR DESIGN d.o.o. urejala in bo urejala spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovila točne informacije in ažurne podatke, ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletni strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato niti podjetje STOPAR DESIGN d.o.o. niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij na teh spletnih straneh ter do uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh informacij, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Možno je, da se katerikoli uporabnik spletnih strani podjetje STOPAR DESIGN d.o.o. odzove z različnimi informacijami. Pirnar v zvezi z njimi ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabnike opozarjamo, da te informacije veljajo za nezaupne in nezaščitene. Pridržujemo si pravico do njihove proste uporabe, razmnoževanja in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer nam ni treba navajati vira. Pridržujemo si pravico, da uporabljamo tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanje, izkušnje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih te informacije vsebujejo. Po prosti presoji jih lahko uporabljamo za kakršenkoli namen.

Druga določila

 

Opozorilo po ZIsRPS


Pogoji poslovanja veljajo od 01.08.2019 do preklica, oziroma morebitne dopolnitve.
0
Prijava / Registracija